Αριθμητική
Αντιστοίχηση

Αντιστοίχισε τις λέξεις που ταιριάζουν